LINE@ คุณตาหินอ่อน >>> เพิ่มเพื่อน แชรฺ์ LINE >>>

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560

ด่วนที่สุด!! แจกที่ดิน ส.ป.ก. สำหรับเกษตรกร ครอบครัวละ 5-7 ไร่ ใครอยากได้รีบเลย

       เป็น ข่าวดีสำหรับเกษตรกรอีกแล้วค่ะ เมื่อสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้ออกมาประกาศข่าวดีในการจัดสรรค์ที่ดิน แจกให้กับเกษตรกรครอบครัวละ 5-7 ไร่ ไว้ใช้ในการทำเกษตรกรรม ซึ่งก็ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่ ส.ป.ก. กำหนด โดยเฟซบุ๊กเพจ ศูนย์รวมความรู้การเกษตร ได้ออกมาเผยว่า
ผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นเกษตรกร คือ
       (1) ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก
       (2) ผู้ประสงค์จะเป็นเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองซึ่งมี 3 ประเภท คือ
       ประเภทที่หนึ่ง บุคคลผู้ยากจน (ซึ่งหมายถึงผู้มีรายได้ไม่สูงกว่าอัตรารายได้ที่ คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกำหนด รายได้ให้หมายความรวมถึงสิทธิ หรือประโยชน์อื่นที่สามารถคำนวณเป็นตัวเงินได้ด้วย ในปัจจุบันกำหนดไว้ว่า ผู้ยากจน คือ ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท/คน/ปี)
       ประเภทที่สอง ผู้จบการศึกษาทางเกษตรกรรม (ซึ่งหมายถึงผู้ที่จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาเกษตรกรรม)
       ประเภทที่สาม ผู้เป็นบุตรของเกษตรกร (ซึ่งหมายถึงบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก)
http://pantip.com/topic/32404559
  ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวต้องไม่มีอาชีพอันมีรายได้ประจำเพียงพอแก่ การยังชีพอยู่แล้ว ไม่มีที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นของตนเองหรือมีเพียงเล็กน้อยไม่เพียงพอต่อการ ครองชีพ และประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ตามที่กล่าวมา
       นอกจากนี้ยังต้องมีคุณสมบัติอื่นประกอบด้วย คือ เกษตรกรผู้ซึ่งมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ มีสิทธิยื่นคำร้องขอเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ได้แก่
       (1) มีสัญชาติไทย
       (2) บรรลุนิติภาวะ (อายุ 20 ปีบริบูรณ์ หรือบรรลุโดยการสมรสและจดทะเบียน) หรือเป็นหัวหน้าครอบครัว
       (3) มีความประพฤติดีและซื่อสัตย์สุจริต
       (4) มีร่างกายสมบูรณ์ ขยันขันแข็ง และสามารถประกอบการเกษตรได้
       (5) ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
       (6) ไม่มีที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมเป็นของตนเอง หรือของบุคคล ในครอบครัวเดียวกันหรือมีที่ดินเพียงเล็กน้อย แต่ไม่เพียงพอแก่การประกอบเกษตรกรรมเพื่อ เลี้ยงชีพ
       (7) เป็นผู้ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และเงื่อนไข ที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำหนด
2. หากท่านมีคุณสมบัติตามที่กำหนดดังกล่าว สามารถยื่นเรื่องเป็นผู้ไร้ที่ดิน ทำกิน เพื่อขอรับการจัดที่ดินจาก ส.ป.ก.จังหวัด ที่ท่านประสงค์จะได้รับการจัดที่ดินในจังหวัดนั้น ในวัน เวลาราชการ โดยให้จัดเตรียมเอกสาร หลักฐาน ประกอบด้วยสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และหลักฐานการมีที่ดิน (ถ้ามี) ไปประกอบการยื่นคำร้อง เพื่อให้ ส.ป.ก.จังหวัด ตรวจสอบคุณสมบัติ และดำเนินการจัดหาที่ดินและจัดที่ดินให้ท่านต่อไปตามลำดับ
       3. การยื่นเรื่องเป็นผู้ไร้ที่ดินทำกินต้องยื่นด้วยตนเองโดยไม่สามารถยื่นเรื่องทางออนไลด์ได้ เพื่อเจ้าหน้าที่จะสอบถามข้อมูล และตรวจสอบคุณสมบัติ สามารถยื่นเรื่องได้ตลอดไม่มีการกำหนดระยะเวลาอยู่ที่ผู้ยื่นจะมีเวลามายื่น เมื่อใด ณ ส.ป.ก.จังหวัด
       ใครที่ต้องการ อย่าลืมรีบตรวจสอบคุณสมบัติของตนเอง และทำตามขั้นตอนกันเลยนะจ๊ะ 
http://kaijeaw.com/%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น