LINE@ คุณตาหินอ่อน >>> เพิ่มเพื่อน แชรฺ์ LINE >>>

วันศุกร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2560

พระพุทธรูปหินอ่อน/พระหินอ่อน/แกะสลักพระหินอ่อน/พระหินแม่น้ำโขง/พระหยกขาวพม่า/พระหยกเขียวจีน/และรับงานหินอ่อนตามแบบตามสั่งทุกชนิด


พระพุทธรูปหินอ่อน ๔๐ ปาง ประกอบด้วยปางต่างๆ ดังนี้ คือ

/๑. พระหินอ่อนปางทุกกรกิริยา /๒. พระหินอ่อนปางรับมธุปายาส /๓. พระหินอ่อนปางลอยถาด
/๔. พระหินอ่อนปางทรงรับหญ้าคา /๕. พระหินอ่อนปางมารวิชัย /๖. พระหินอ่อนปางสมาธิ
/๗. พระหินอ่อนปางถวายเนตร /๘. พระหินอ่อนปางจงกรมแก้ว /๙. พระหินอ่อนปางประสานบาตร
/๑๐. พระหินอ่อนปางฉันสมอ /๑๑. พระหินอ่อนปางลีลา /๑๒. พระหินอ่อนปางประทานเอหิภิกษุอุปสมบท
/๑๓. พระหินอ่อนปางปลงกรรมฐาน /๑๔. พระหินอ่อนปางห้ามสมุทร /๑๕. พระหินอ่อนปางอุ้มบาตร
/๑๖. พระหินอ่อนปางภุตตกิจ /๑๗. พระหินอ่อนปางพระเกตุธาตุ /๑๘. พระหินอ่อนปางเสด็จลงเรือขนาน
/๑๙. พระหินอ่อนปางห้ามญาติ /๒๐. พระหินอ่อนปางพระป่าเลไลยก์ /๒๑. พระหินอ่อนปางห้ามพระแก่นจันทน์
/๒๒. พระหินอ่อนปางนาคาวโลก /๒๓. พระหินอ่อนปางปลงพระชนม์ /๒๔. พระหินอ่อนปางรับอุทกัง
/๒๕. พระหินอ่อนปางพระสรงน้ำ /๒๖.พระหินอ่อนปางยืน /๒๗. พระหินอ่อนปางคันธารราฐ
/๒๘. พระหินอ่อนปางพระรำพึง /๒๙. พระหินอ่อนปางสมาธิเพชร /๓๐. พระหินอ่อนปางแสดงชราธรรม
/๓๑. พระหินอ่อนปางประดิษฐานพระพุทธบาท /๓๒. พระหินอ่อนปางสำแดงโอฬาริกนิมิต
/๓๓. พระหินอ่อนปางรับผลมะม่วง /๓๔. พระหินอ่อนปางขับพระวักกลิ /๓๕. พระหินอ่อนปางไสยา
/๓๖. พระหินอ่อนปางฉันมธุปายาส /๓๗. พระหินอ่อนปางห้ามมาร /๓๘.พระหินอ่อนปางสนเข็ม
/๓๙. พระหินอ่อนปางทรงตั้งพระอัครสาวก /๔๐. พระหินอ่อนปางเปิดโลก

ผลิตและจำหน่าย,ตี่จู้หินอ่อน,ศาลเจ้าที่หินน้ำผึ้ง,เจดีย์หินอ่อน,โต๊ะหินอ่อน,งานหินอ่อน,หินอ่อนปูพื้น,ปูพื้นหินอ่อน,
หินอ่อนปูผนัง,หินอ่อนแผ่น,แผ่นหินอ่อน,หินอ่อนตัดตามสั่ง,เคาน์เตอร์หินอ่อน,ตะเกียงไต้หวั่นหินอ่อน,พระหินอ่อน,
ลูกหมุนหินอ่อนมงคล,เจ้าแม่กวนอิมหินอ่อน,ตี่จูเอี๊ยะหินอ่อน,งาช้างหินอ่อน,แจกันหินอ่อน,ศาลพระภูมิหินอ่อน,ศิวลึงค์หินอ่อน,
ศาลพระพรหมหินอ่อน,ลูกนิมิตหินอ่อน,อ่างบัวหินอ่อน,ศาลเจ้าที่หินอ่อน,โต็ะหมู่บูชาหินอ่อน,เสมาหินอ่อน,ลูกกรงหินอ่อน
งานหินอ่อนตามแบบตามสั่งทุกชนิด  คุณตาหินอ่อน โทร 0846244004 หรือ 0880890895



https://www.facebook.com/pg/kongtamarbles/photos/?tab=album&album_id=485361394848233
ค่าส่ง 1500 บาททั้วประเทศ




ผลิตและจำหน่าย,ตี่จู้หินอ่อน,ศาลเจ้าที่หินน้ำผึ้ง,เจดีย์หินอ่อน,โต๊ะหินอ่อน,งานหินอ่อน,หินอ่อนปูพื้น,ปูพื้นหินอ่อน,
หินอ่อนปูผนัง,หินอ่อนแผ่น,แผ่นหินอ่อน,หินอ่อนตัดตามสั่ง,เคาน์เตอร์หินอ่อน,ตะเกียงไต้หวั่นหินอ่อน,พระหินอ่อน,
ลูกหมุนหินอ่อนมงคล,เจ้าแม่กวนอิมหินอ่อน,ตี่จูเอี๊ยะหินอ่อน,งาช้างหินอ่อน,แจกันหินอ่อน,ศาลพระภูมิหินอ่อน,ศิวลึงค์หินอ่อน,
ศาลพระพรหมหินอ่อน,ลูกนิมิตหินอ่อน,อ่างบัวหินอ่อน,ศาลเจ้าที่หินอ่อน,โต็ะหมู่บูชาหินอ่อน,เสมาหินอ่อน,ลูกกรงหินอ่อน
งานหินอ่อนตามแบบตามสั่งทุกชนิด  คุณตาหินอ่อน โทร 0846244004 หรือ 0880890895

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น